divendres, 6 de novembre de 2009

CONCLUSIONS

WORKSHOP INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES

El compromís del mon local en la GIZC


Atesa la voluntat europea reflectida en el Conveni de Barcelona, en la Recomanació del Consell del 2002, i en el Protocol sobre la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània del 2008.

Ateses les conclusions de la Cimera de Rio de Janeiro de l’any 1992, i de Rio+10, sobre la necessitat de que els estats i països treballin conjuntament pel desenvolupament sostenible.

Atesa la necessitat d’impulsar els mecanismes de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i de vetllar per la reducció dels seus efectes sobre el litoral.

Atesa la proximitat dels governs locals amb els ciutadans i ciutadanes i el seu major coneixement del territori i de la seva realitat social, ambiental i econòmica, tot reconeixent que el nivell local es el nivell més operatiu de gestió.

Atesa la demanda de fer una gestió del territori sostenible i cohesionadora, d’acord amb el Conveni Europeu del Paisatge.

D’acord amb el full de ruta per a la ordenació de l’espai marítim: creació de principis comuns en la UE.

I d’acord amb els principis establerts en la Carta d’Aalborg inspiradors de les Agendes 21 Locals, els governs locals i regionals i altres entitats i institucions, presents en aquesta trobada a Vilanova i la Geltrú i Sitges, dels dies 1 i 2 d’octubre del 2009,

AFIRMEM

La importància de treballar per la GIZC des del mon local.

Impulsant la creació d’ens de gestió integradors, des del mon local fins a la Unió Europea, de tots els agents polítics, legals, administratius, socials, educatius , científics i tècnics, i econòmics relacionats amb el litoral.

Definint i aplicant instruments i figures de protecció i conservació dels espais litorals.

Desenvolupant projectes d’investigació, sensibilització i informació de tots els temes relacionats amb la gestió integrada.


Desenvolupant propostes de mitigació i adaptació al canvi climàtic des del mon local.

Dinamitzant la participació ciutadana en tot el procés de GIZC.

Treballant conjunta i coordinadament amb altres ciutats i regions de la Mediterrània , amb la finalitat de sumar esforços i intercanviar experiències, amb especial cura a les singularitats de cada regió i a la diversitat pròpia de la Mediterrània.


Per tot això,

ACORDEM

1.- Prendre el compromís d’impulsar la gestió integral de les zones costaneres des del mon local i regional.

2.-Demanar la necessària coordinació i implicació entre tots els nivells de gestió des del local , al regional, estatal i europeu i treballar en tots els nivells de governança.

3.-Potenciar les experiències presentades amb la seva vinculació i adhesió a alguna de les xarxes europees existents a la Mediterrània, com pot ser la xarxa Medcitès.

4.-Potenciar la vinculació d’aquesta xarxa a la Unió per la Mediterrània amb seu a Barcelona, a la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea, i al Programa d’Accions Prioritaries i als Centres D’activitats Regionals del Pla d’Acció de la Mediterrània del Programa de medi Ambient de les NNUU.

Vilanova i la Geltrú, Sitges, 2 d’octubre del 2009

*******************************************************
Castellano

El compromiso del mundo local en la GIZC


Atendiendo a la voluntad europea reflejada en el Convenio de Barcelona, en la Recomendación del Consejo de 2002, y en el Protocolo sobre la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo del 2008.

Atendiendo a las conclusiones de la Cumbre de Río de Janeiro del año 1992, y de Rio+10, sobre la necesidad de que los estados y países trabajen conjuntamente por el desarrollo sostenible.

Atendiendo la necesidad de impulsar los mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático y de velar por la reducción de sus efectos sobre el litoral.

Atendiendo a la proximidad de los gobiernos locales con los ciudadanos y ciudadanas y su mayor conocimiento del territorio y de su realidad social, ambiental y económica, reconociendo también que el nivel local es el nivel más operativo de la gestión.

Atendiendo a la demanda de realizar una gestión del territorio mas sostenible y cohesionadora, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje.

De acuerdo con la hoja de ruta para la ordenación del espacio marítimo: creación de principios comunes en la UE.

I de acuerdo con los principios establecidos en la Carta de Aalborg inspiradores de las Agendas 21 locales, los gobiernos locales y regionales y otras entidades e instituciones, presentes en este encuentro en Vilanova i la geltrú y Sitges, los días 1 y 2 de octubre del 2009,

AFIRMAMOS

La importancia de trabajar para la GIZC desde el mundo local.

Impulsando la creación de entes de gestión integradores, desde el mundo local hasta la Unión Europea, de todos los agentes políticos, legales, administrativos, sociales, educativos, científicos y técnicos, y económicos relacionados con el litoral.

Definiendo y aplicando instrumentos y figuras de protección y conservación de los espacios litorales.

Desarrollando proyectos de investigación, sensibilización e información de todos los temas relacionados con la gestión integrada.

Desarrollando propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático desde el mundo local.

Dinamizando la participación ciudadana en todo el proceso de GIZC.

Trabajando conjunta y coordinadamente con otras ciudades y regiones del Mediterráneo, con la finalidad de sumar esfuerzos e intercambiar experiencias, con especial atención a las singularidades de cada región y a la diversidad propia del Mediterráneo.

Por todo ello,

ACORDAMOS


1.-Tomar el compromiso de impulsar la gestión integral de las zonas costeras desde el mundo local y regional.

2.-Pedir la necesaria coordinación e implicación entre todos los niveles de gestión, desde el local, al regional, estatal y europeo, y trabajaren todos los niveles de gobernanza.

3.-Potenciar las experiencias presentadas con su vinculación y adhesión a alguna de las redes europeas existentes en el Mediterráneo, como puede ser la red Medcités.

4.-Potenciar la vinculación de esta red a la Unión por el Mediterráneo con sede en Barcelona, a la DG de medio Ambiente de la Comisión Europea, y al Programa de Acciones Prioritarias y a los Centros de Actividades regionales del Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Medio Ambiente de NNUU.


Vilanova i la Geltrú, Sitges, 2 de octubre del 2009

***************************************************************
English

The commitment of the local world in ICZM


Considering the European desire reflected in the Barcelona Agreement, in the Council Recommendation of 2002, and in the Protocol on the integrated management of coastal areas of the Mediterranean Area, 2008.

Considering the conclusions of the Rio de Janeiro Summit in 1992, and Rio+10, on the need for states and countries to work together for sustainable development.

Considering the need to promote mechanisms of mitigation and adaptation to the climate change and to reduce its effects on the seaboard.

Considering the proximity of local governments to citizens, and their greater knowledge of the territory and social, environmental and economic reality, acknowledging that the local level is the most operative level of management.

Considering the demand for a sustainable and cohesive territorial management, as provided for by the European Landscape Convention.

In accordance with the road map for the planning of the sea space: creation of common principles in the EU.

And in accordance with the principles established in the Aalborg Charter, which inspired the local Agenda 21s, the local and regional governments and other institutions in attendance at this meeting in Vilanova i la Geltrú and Sitges between October 1 and 2, 2009,

DECLARE

The importance of working towards ICZM from the local world.

Promoting the creation of management organisations that integrate all the political, administrative, social, educational, scientific and technical and economic agents related to the seaboard, from the local world to the European Union.

Defining and applying instruments and figures for the protection and conservation of seaboard spaces.

Developing projects for research, awareness-raising and information on all topics related to integrated management.


Developing proposals for the mitigation and adaptation to climate change based in the local world.

Fostering citizens' participation in the whole ICZM process.

Working jointly and in coordination with other cities and regions of the Mediterranean Area, with a view to joining forces and exchanging experiences, paying special attention to the singularities of each region and the specific diversity of the Mediterranean Area.

For all the foregoing reasons,

WE AGREE

1.- To take on the commitment to promote the integrated management of the coastal areas of the local and regional world.

2.-To call for the necessary coordination and commitment between all levels of management, namely local, regional, state and European, and to work at all levels of governance.

3.-To promote the experiences presented by linking or joining any or some of the European networks in the Mediterranean Area, such as the Medcitès network.

4.-Promote the link between this network and the Union for the Mediterranean, headquartered in Barcelona, the DG Environment of the European Commission and the Priority Actions Programme and the Regional Activity Centre of the Mediterranean Action Plan of the United Nations Environment Programme.Vilanova i la Geltrú, Sitges, October 2, 2009

NOTA DE PREMSA

El Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf va organitzar, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de la Diputació de Barcelona, els passats dijous 1 i divendres 2 d’octubre el I Workshop Internacional sobre Gestió Integrada de les Zones Costaneres a Vilanova i la Geltrú i a Sitges.

El Workshop Internacional va tenir lloc el dijous a l’espai Neapolis de Vilanova i la Geltrú i el divendres al Centre de Disseny de Sitges, i va aplegar al voltant de 85 persones, provinents d’institucions, administració, empreses, universitats, entitats, etc, i també amb la participació de ciutadans i ciutadanes a títol individual.

El workshop va ser inaugurat per la Directora General de Medi Natural del Departament de medi Ambient i Habitatge, Nuria Buenaventura, el Diputat President de l’Àrea de medi Ambient de la Diputació de Barcelona Juan A.Baron, i pel President del Consorci dels Colls i Alcalde de Vilanova Joan Ignasi Elena. Va comptar amb la destacada presencia de representants del Programa de les NNUU per la Meditèrrania, de la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea, de la xarxa Medcitès, de la Regió de la Côte d’Azur a França, de les universitats de Sfax a Tunisia, i de Napols i Messina d’Itàlia, de la ciutat italiana de Noto, de l’autoritat interregional del Fiume a Itàlia, del projecte de la EUCC al Marroc, de l’Autoritat Portuària de Gijón, així com de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el propi Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf.

Aquest primer Workshop internacional ha permès conèixer la situació actual de la gestió integrada, en tots els nivells de la seva gestió, des dels plans generals de NNUU o Unió Europea, passant per la planificació regional i l’aplicació pràctica en l’àmbit local.

En aquest àmbit, l’experiència del Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf, s’ha presentat com una de les primeres experiències de la gestió integrada a nivell europeu, amb el desenvolupament d’una experiència pilot amb la presencia dels ajuntaments del territori i els tres departaments de la Generalitat que en formen part. La situació geogràfica del Consorci, i el seu potencial ambiental i ecoturistic, l’han convertit en l’indret ideal per a la promoció de les polítiques de coordinació dels aspectes ambientals, econòmics i socials de gestió del litoral.

La xarxa de camins pedalables del Garraf, l’Area Marina Protegida, el Parc d’Esculls artificials, l’observatori del litoral, l’estudi dels efectes del canvi climàtic, o els projectes d’ecoturisme i pesca turisme , son alguns dels temes que situen l’experiència dels Colls en la primera línia de la gestió integrada.

Entre les conclusions més rellevants del Workshop cal destacar:

El compromís d’impulsar la gestió integral de les zones costaneres des del mon local i regional.

La proposta d’adhesió del Consorci i de les experiències presentades a les xarxes europees existents de GIZC, en especial a la xarxa MedCitès.

La seva vinculació a la Unió per la Mediterrània amb seu a Barcelona, a la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea, i al Programa d’Accions Prioritaries i als Centres D’activitats Regionals del Pla d’Acció de la Mediterrània del Programa de medi Ambient de les NNUU.

La petició de que els diferents nivells de gestió, europeu, estatal, regional i local, treballin de manera coordinada i interrelacionada.

El reconeixement de nivell més operatiu per al nivell local.

La recomanació d’aplicació d’un sistema de gestió, comparable amb d’altres zones, per a validar l’eficàcia de la gestió integrada.

La recomanació de potenciar la implicació, capacitació i formació dels representants polítics en la temàtica de la GIZC.

La promoció d’intercanvis bilaterals amb les regions de Sicília, de Provence-Alpes-Côte d’Azur de Toulon, i l’estudi de projectes de cooperació amb les ciutats del nord d’Àfrica.


Vilanova i la Geltrú/ Sitges, 5 d’octubre del 2009


castellano

El Consorcio de els Colls i Miralpeix Costa del garraf ha organizado con el apoyo del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de la Diputació de Barcelona, los pasados jueves 1 y viernes 2 de octubre el I Workshop Internacional sobre Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Vilanova i la Geltrú y Sitges.

El Workshop Internacional tuvo lugar el jueves en el espacio Neapolis de Vilanova i la Geltrú y el viernes en el Centro de Diseño de Sitges, y reunió alrededor de 85 personas provenientes de instituciones, administración pública, empresas, universidades, entidades, etc., así como ciudadanos y ciudadanas a titulo individual.

El workshop fue inaugurado por la Directora General de Medio Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge , Nuria Buenaventura, el Diputado Presidente del Area de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona Juan A.Baron, y por el Presidente del Consorcio y Alcalde de Vilanova i la Geltrú Joan I.Elena. Contó con la destacada presencia de representantes del Programa de NNUU para el Mediterráneo, de la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, de la Red Medcités, de la Región de la Côte d’Azur en Francia, de las Universidades de Sfax en Túnez, y de Napoles y Messina de Italia, de la ciudad italiana de Noto, de la Autoridad Interregional del Fiume en Italia, del proyecto de la EUCC en Marruecos, de la Autoridad Portuaria de Gijón, asi como de la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el propio Consorcio de Colls i Miralpeix Costa del Garraf.

Este primer Workshop Internacional ha permitido conocer la situación actual de la gestión integrada, en todos los niveles de su gestión, desde los planes generales de NNUU o Unión Europea, pasando por la planificación regional y la aplicación práctica en el ámbito local.

En este sentido, la experiencia del Consorcio de Colls i Miralpeix Costa del Garraf, se ha presentado como una de las primeras experiencias de gestión integrada a nivel europeo, con el desarrollo de una experiencia piloto con la presencia de los municipios del territorio y los tres departamentos de la Generalitat que lo integran. La situación geográfica del Consorcio, y su potencial ambiental y eco turístico, lo han convertido en el lugar ideal para la promoción de las políticas de coordinación de los aspectos ambientales, económicos y sociales de gestión del litoral.

La red de senderos ciclistas del Garraf, el Área marina protegida, el parque de arrecifes artificiales, el observatorio del litoral, el estudio del cambio climático, o los proyectos de ecoturismo y pesca turismo, son algunos de los temas que sitúan la experiencia de Colls en la primera línea de la gestión integrada.

Entre las conclusiones mas relevantes del Workshop cabe destacar:

El compromiso de impulsar la gestión integral de las zonas costeras desde el mundo local y regional.

La propuesta de adhesión del Consorcio y de las experiencias presentadas a las redes europeas existentes de GIZC, en especial a la red Medcitès.

Su vinculación a la Unión por el Mediterráneo con sede en Barcelona, ala DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y al Programa de Acciones Prioritarias y a los Centros de Actividades Regionales del Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Medio Ambiente de NNUU.

La petición de que los diferentes niveles de gestión, europeo, estatal, regional y local, trabajen de manera coordinada e interrelacionada.

El reconocimiento de nivel más operativo para el nivel local.

La recomendación de aplicación de un sistema de gestión, comparable con otras zonas, para validar la eficacia de la gestión integrada.

La recomendación de potenciar la implicación, capacitación y formación de los representantes políticos en la temática de la GIZC.

La promoción de intercambios bilaterales con las regiones de Sicilia, de Provence-Alpes-Côte d’Azur de Toulon, y el estudió de proyectos de cooperación con las ciudades del norte de África.


Vilanova i la Geltrú/ Sitges, 5 de octubre del 2009

English

Press release

The Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf organised, with the support of the Department of the Environment and Housing and of the County Council of Barcelona, last Thursday 1 and Friday 2 of October, the 1st International Workshop on the Integrated Management of Coastal Areas, in Vilanova i la Geltrú and Sitges.

The International Workshop was held on Thursday in the Neapolis building in Vilanova i la Geltrú, and on Friday in the Sitges Design Centre, and brought together some 85 people from institutions, the administration, companies, universities, organisations, etc., and also featured the participation of individual citizens.

The workshop was opened by the Director General for the Environment of the Department of the Environment and Housing, Nuria Buenaventura, the Deputy President of the Area of the Environment of the County Council of Barcelona, Juan A. Baron, and by the President of the Consorci dels Colls i Miralpeix and Mayor of Vilanova Joan Ignasi Elena. The conference featured the presence of representatives from the UN Programme for the Mediterranean, the DG Environment of the European Commission, the Medcitès network, the Region of the Côte d’Azur in France, the universities of Sfax, in Tunisia, and Naples and Messina, in Italy, the Italian city of Noto, the inter-regional authority of Fiume in Italy, the EUCC project in Morocco, the Port Authority of Gijon, as well as the County Council of Barcelona, the Government of Catalonia and the Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf.

This first International Workshop has allowed us to gauge the current status of integrated management at all levels, from the general plans of the UN or the European Union via regional planning and their practical application at local level.

In this sphere, the experience of the Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf has been one of the first integrated management experiences in Europe, with the development of a pilot experience featuring the presence of town and city councils from the territory and the three departments of the Government of Catalonia that are part of it. The geographical location of the Consortium and its environmental and ecotourism potential, make it the ideal place for the promotion of the coordination of policies for the environmental, economic and social aspects of coastal management.

The network of cyclable paths of the Garraf area, the Protected Marine Area, the Artificial Reef Park, the coastal observatory, the study of climate change effects or ecotourism and fishing tourism projects are but some of the topics that place els Colls at the forefront of integrated management.

The most relevant conclusions of the Workshop include:

The commitment to promote the integrated management of coastal areas of the local and regional world.

The proposal for the Consortium and the experiences presented to join existing IMCA networks, particularly the Medcitès network

Its link with the Union for the Mediterranean, headquartered in Barcelona, the DG Environment of the European Commission, and the Priority Actions Programme and Regional Activity Centre of the Mediterranean Action Plan of the United Nations Environment Programme.

To call for the different levels of European, state, regional and local management levels to work in a coordinated and interrelated fashion.

The recognition of a greater operating level for the local level.

The recommendation for the application of a management system comparable to other areas to validate the efficacy of the integrated management.

The recommendation to promote the involvement, skills and training of political representative in ICZM matters.

The promotion of bilateral exchange with the regions of Sicily, Provence-Alpes-Côte d’Azur of Toulon, and the study of cooperation projects with cities of North Africa.


Vilanova i la Geltrú/Sitges, October 5, 2009

dijous, 29 d’octubre de 2009

I WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE GIZC

I Workshopp International sobre gestió integrada de les zones costaneres.

Vilanova i la Geltrú i Sitges, 1 i 2 d'octubre del 2009